Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SPECBOX

§ 1
DEFINICJE

 1. Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się:
  1. Specbox - SPECBOX NS Sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Rzemieślnicza 26, 30-403 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000434425, NIP: 6792398368, REGON: 351319735;
  2. Serwis Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Specbox pod adresem https://www.specbox.pl;
  3. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła przynajmniej 18 rok życia. O ile z postanowień niniejszego Regulaminu nie wynika inaczej pod pojęciem Użytkownika należy rozumieć także Zarejestrowanego Użytkownika;
  4. Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, który w procesie rejestracji założył Konto Użytkownika w Serwisie Internetowym;
  5. Konto Użytkownika - dostępne dla danego Zarejestrowanego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu loginu i hasła) miejsce w Serwisie Internetowym, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, Rezerwacjami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie Internetowym;
  6. Login – identyfikator Zarejestrowanego Użytkownika, którym jest adres poczty elektronicznej Zarejestrowanego Użytkownika, umożliwiający Zarejestrowanemu Użytkownikowi wejście na Konto Użytkownika i identyfikujący Zarejestrowanego Użytkownika;
  7. Hasło – indywidualne hasło Zarejestrowanego Użytkownika składające się z co najmniej ośmiu znaków, chroniące dostępu do Konta Użytkownika;
  8. Newsletter – bezpłatny biuletyn przesyłany droga elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, obejmujący między innymi informacje handlowe Specbox, a w szczególności informacje o promocjach, aktualnościach i zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez Specbox;
  9. Rezerwacja – umówienie, za pośrednictwem Serwisu Internetowego terminu, wizyty w jednym z serwisów samochodowych prowadzonych przez Specbox w celu wykonania przez Specbox na rzecz Użytkownika usług, wybranych przez Użytkownika w procesie rezerwacji;
  10. Regulamin – niniejszy regulamin;
  11. Usługi – usługi serwisowe oraz naprawy, wykonywane przez Specbox, określone w katalogu usług umieszczonym w Serwisie Internetowym.

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego, a w szczególności zasady dokonywania za pośrednictwem Serwisu Internetowego Rezerwacji oraz zarządzania przez Użytkownika dokonanymi Rezerwacjami.
 2. Administratorem Serwisu Internetowego jest SPECBOX NS Sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Rzemieślnicza 26, 30-403 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000434425, NIP: 6792398368, REGON: 351319735.
 3. Specbox w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi serwis i naprawy samochodów.
 4. W Serwisie Internetowym publikowane są informacje o zakresie działalności Specbox, Usługach oraz promocjach oferowanych przez Specbox.
 5. Informacje zawarte w Serwisie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 6. Za pośrednictwem Serwisu Internetowego Użytkownik może umówić się na wizytę w jednym z serwisów Specbox w celu zlecenia wykonania przez Specbox Usługi, wybranej przez Użytkownika z katalogu Usług znajdującym się w Serwisie Internetowym.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych.
 8. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie informować Specbox o zmianie danych. W przypadku Zarejestrowanych Użytkowników za poinformowanie o zmianie danych uznaje się zmianę przez Zarejestrowanego Użytkownika danych na swoim koncie Użytkownika.
 9. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności nie może udostępniać za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub zamieszczać na swoim Koncie Użytkownika treści bezprawnych.
 10. Zakazane jest podejmowanie przez Użytkownika działań mających na celu lub skutkujących zawieszeniem lub zakłóceniem działania Serwisu Internetowego.

§ 3
ZASADY REZERWACJI

 1. W celu dokonania Rezerwacji Użytkownik zobowiązany jest podać swoje dane oraz dane samochodu wskazane, jako obowiązkowe w formularzu rezerwacyjnym oraz zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego treść.
 2. Jeżeli Użytkownik planuje zawrzeć umowę o świadczenie Usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, to w celu przyspieszenia późniejszej obsługi w serwisie i procesu zawarcia umowy o świadczenie Usługi, powinien w formularzu rejestracyjnym wskazać dane, niezbędne do wystawienia Faktury VAT.
 3. Rezerwacja jest bezpłatna.
 4. Dokonując Rezerwacji Użytkownik zobowiązany jest wybrać z katalogu zawartego w formularzu rezerwacyjnym:
  1. Usługi, których wykonanie chce zlecić dla Specbox,
  2. serwis Specbox, w którym Usługi mają zostać wykonana oraz
  3. termin (datę i godzinę) wizyty w serwisie.
 5. Po wybraniu Usług, serwisu i terminu wizyty Użytkownik zostanie poinformowany o cenie oraz planowanym czasie wykonania Usług. Kalkulacja ceny dotyczy opcji wybranych przez Użytkownika w czasie Rezerwacji, a w szczególności Usług wybranych przez Użytkownika i samochodu wskazanego przez Użytkownika w formularzu rezerwacyjnym. Warunkiem dokonania Rezerwacji jest potwierdzenie przez Użytkownika wybranych w procesie Rezerwacji opcji i wysłanie prośby o dokonanie Rezerwacji poprzez formularz rezerwacyjny.
 6. Rezerwacja zostanie dokonana z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Użytkownika w formularzu rezerwacyjnym.
 7. Użytkownik dwukrotnie (na dwa dni przed datą wizyty w serwisie oraz w dniu wizyty w serwisie) otrzyma przypomnienie o zarezerwowanym terminie wizyty w formie SMSa, wysłanego na numer telefonu komórkowego Użytkownika, wskazany w formularzu rezerwacyjnym.
 8. Użytkownik może anulować Rezerwację najpóźniej na godzinę przed planowanym terminem wizyty w serwisie, logując się na stronę internetową wskazaną w linku, zawartym w potwierdzeniu dokonania Rezerwacji, o którym mowa w ust. 6, a w przypadku Zrejestrowanych Użytkowników, także korzystając z odpowiednich opcji w Koncie Użytkownika.
 9. W przypadku niezgłoszenia się Użytkownika do wskazanego w formularzu rezerwacyjnym serwisu Rezerwacja zostaje automatycznie anulowana po upływie dwóch godzin od umówionej godziny wizyty w serwisie.
 10. Użytkownik może mieć tylko jedną aktywną (oczekującą) Rezerwację dla danego samochodu. Dokonanie kolejnej Rezerwacji dla tego samego samochodu jest możliwe tylko po anulowaniu przez Użytkownika dotychczasowej Rezerwacji.
 11. Rezerwacja nie stanowi zawarcia umowy o świadczenie Usług, których dotyczy.
 12. Do zawarcia umowy o świadczenie Usług niezbędna jest wizyta Użytkownika w serwisie, okazanie samochodu pracownikom serwisu, a także potwierdzenie zakresu Usług oraz określenie i potwierdzenie warunków na jakich zostaną one wykonane poprzez podpisanie formularza zlecenia przez Użytkownika i Specbox.
 13. Kalkulacja ceny wskazana w formularzu rezerwacyjnym może ulec zmianie w przypadku zlecenia przez Użytkownika wykonania przez Specbox dodatkowych Usług lub zmiany opcji Usług, wskazanych w formularzu rezerwacyjnym, a w szczególności samochodu, którego Usługi mają dotyczyć.
 14. Po skorzystaniu z Usługi przez Użytkownika na adres jego poczty elektronicznej zostanie wysłana ankieta dotycząca poziomu zadowolenia Użytkownika z wykonanej Usługi i obsługi w serwisie.

§ 4
REJESTRACJA

 1. W procesie rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podać swoje dane wskazane w formularzu rejestracyjnym oraz zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego treść. Użytkownik w każdym czasie może zmienić lub usunąć podane dane lub dodać dane dodatkowe.
 2. Rejestracja umożliwia Użytkownikowi łatwiejsze i szybsze dokonywanie Rezerwacji (bez konieczności każdorazowego podawania danych niezbędnych do dokonania Rezerwacji) oraz wgląd w historię dokonanych Rezerwacji.
 3. W procesie rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podać swój Login, którym jest adres poczty elektronicznej Użytkownika, oraz określić Hasło. Zarejestrowany Użytkownik nie powinien udostępniać Hasła osobom trzecim i zobowiązany jest zachować je w tajemnicy.
 4. Jeżeli Zarejestrowany Użytkownik zapomni swój Login lub Hasło, na jego prośbę złożoną za pośrednictwem Serwisu Internetowego, Login i nowe tymczasowe Hasło zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej Zarejestrowanego Użytkownika wskazany przez Zarejestrowanego Użytkownika na jego Koncie Użytkownika. Przy pierwszym logowaniu Zarejestrowany Użytkownik zobowiązany jest zmienić Hasło i zachować nowe Hasło w tajemnicy.
 5. Jeżeli Zarejestrowany Użytkownik chce zawierać umowy o świadczenie Usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, to w celu przyspieszenia obsługi w serwisie i procesu zawierania umów o świadczenie Usług, powinien w formularzu rejestracyjnym wskazać dane, niezbędne do wystawienia Faktury VAT.
 6. Specbox zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu Internetowego, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta Użytkownika, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta Użytkownika lub Serwisu Internetowego.
 7. Zarejestrowany Użytkownik w każdym czasie może usunąć swoje Konto Użytkownika korzystając w tym celu z funkcji dostępnej bezpośrednio w Koncie Użytkownika. Rezerwacje dokonane przez Zarejestrowanego Użytkownika przed dniem usunięcia Konta Użytkownika pozostają w mocy, chyba że zostaną anulowane przez tego Zarejestrowanego Użytkownika.

§ 5
NEWSLETTER

 1. Newsletter będzie wysyłany na adres e-mailowy Użytkownika tylko w przypadku wyrażenia zgody na jego wysyłanie przez Użytkownika.
 2. W przypadku Zarejestrowanych Użytkowników Newsletter będzie obejmował dodatkowo także przypomnienia dotyczące konieczności dokonania przeglądu zarejestrowanych na Koncie Użytkownika samochodów oraz rekomendacje dotyczące wykonania innych czynności serwisowych, stworzone w oparciu o przekazane przez Zarejestrowanego Użytkownika dane samochodu oraz historię napraw samochodu lub innych usług wykonywanych przez Specbox.
 3. Użytkownik w każdej chwili może odwołać zgodę, o której mowa w ust. 1.
 4. Newsletter jest bezpłatny.

§ 6
WYMAGANIA TECHNICZNE

Korzystanie z Serwisu Internetowego jest możliwe pod warunkiem posiadania przez Użytkownika dostępu do sieci internetowej oraz przeglądarki internetowej obsługującej:

 1. HTML5,
 2. włączoną obsługę CSS,
 3. włączoną obsługę JavaScript,
 4. włączoną obsługę ciasteczek (cookies).

§ 7
REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi związane z działaniem Serwisu Internetowego należy kierować do Specbox za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie Internetowym.
 2. W treści reklamacji należy podać:
  1. dane identyfikujące Użytkownika zgłaszającego reklamację,
  2. okoliczności będące przedmiotem reklamacji,
  3. preferowany przez Użytkownika sposób rozpatrzenia reklamacji.
 3. Na reklamacje oraz uwagi Usługodawca odpowiada nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 4. Odpowiedź na reklamacje zostaje przesłana na adres poczty elektronicznej, z którego wysłano reklamację.

§ 8
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Specbox nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. szkody poniesione przez Zarejestrowanego Użytkownika na skutek udostępnienia przez Zarejestrowanego Użytkownika swojego Hasła osobom trzecim lub ujawnienia Hasła osobom trzecim z winy Użytkownika.
 2. szkody poniesione przez Użytkownika na skutek korzystania przez Użytkownika z Serwisu Internetowego w sposób sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa;
 3. szkody poniesione przez Użytkownika, na skutek wystąpienia błędów w skonfigurowaniu urządzenia odbiorczego Użytkownika,
 4. szkody poniesione przez Użytkownika będące następstwem normalnych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet,
 5. szkody poniesione przez Użytkownika będące następstwem nieprawidłowego działania sprzętu i oprogramowania Użytkownika.

§ 9
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest SPECBOX NS Sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Rzemieślnicza 26, 30-403 Kraków.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Bielawski, z którym kontakt możliwy jest pod nr tel. +48 33 4861 986 oraz adresem e-mail iod@holding1.pl.
 3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe:
  1. imię i nazwisko, adres e-mail, nr VIN, będą wykorzystywane w celu dokonania rezerwacji i świadczenia usługi a w przypadku Użytkowników dokonujących Rezerwacji i zawierających umowę o świadczenie usługi w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną podstawę przetwarzania danych stanowi uzasadniony interes Administratora polegający na zawarciu i wykonaniu Rezerwacji i umowy; w obydwu przypadkach podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do wykonania rezerwacji i umowy,
  2. imię i nazwisko, adres, nr VIN, nr rejestracyjny, detale faktur sprzedaży/historia zakupów będą wykorzystywane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  3. imię i nazwisko, login, hasło będą przetwarzane w celu rejestracji i administrowania Kontem Użytkownika na podstawie prawnie usprawiedliwionych celów Administratora,
  4. imię i nazwisko, adres e-mail, telefon w celach marketingu bezpośredniego na podstawie prawnie usprawiedliwionych celów Administratora lub na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody,
  5. imię i nazwisko, telefon w celu z badania jakości obsługi i satysfakcji Użytkownika na podstawie prawnie uzasadnionych celów Administratora.
 4. Dane osobowe Użytkowników (imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, numer rejestracyjny i numer VIN pojazdu) będą powierzane podmiotom przetwarzającym w ramach sieci franczyzowej Specbox w celu realizacji umówienia i planowania pracy serwisów na podstawie RODO (art. 6. ust. 1 lit b), czyli podjęcia działań przed zawarciem umowy (lista franczyzobiorców znajduje się tu https://www.specbox.pl/Serwis/Franczyzobiorcy
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Użytkownik może także w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Z powyższych praw można skorzystać zgłaszając się do Inspektora Danych Osobowych (dane powyżej).
 6. Dane Użytkowników nie będą udostępniane podmiotom trzecim, poza przypadkiem opisanym w pkt 4, a ich przetwarzanie będzie się odbywać na terenie Unii Europejskiej.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez:
  1. w przypadku transakcji - 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku za fakturę,
  2. w przypadku zgody udzielonej w celach marketingowych 3 lata licząc od momentu udzielenia przez Państwa zgody lub od ostatniego naszego kontaktu marketingowego.
  3. w przypadku prawnie uzasadnionego interesu Administratora 3 lata od daty zakończenie Rezerwacji, pod warunkiem że rezerwacja nie była zakładana z Konta Użytkownika.
 8. Skasowanie konta nie jest równoznaczne z usunięciem danych osobowych użytkownika i zaprzestaniem przetwarzania. W takim przypadku Administrator będzie przetwarzał dane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 9. Państwa dane mogą być powierzone podmiotom, którym Administrator zleca wykonanie usług wsparcia IT, rachunkowości, windykacji w swoim imieniu i na swoją rzecz.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2018 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Specbox może dokonać zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wejdą w życie nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia opublikowania tekstu jednolitego zmienionego Regulaminu w Serwisie Internetowym z zastrzeżeniem, że zmian Regulaminu nie stosuje się do Rezerwacji dokonanych przez Użytkowników przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.
 4. Zarejestrowani Użytkownicy otrzymają informację o zmianie Regulaminu po zalogowaniu się do Konta Użytkownika. Warunkiem dalszego korzystania z Konta Użytkownika po dniu wejścia w życie zmian Regulaminu jest zapoznanie się przez Zarejestrowanego Użytkownika z tekstem jednolitym zmienionego Regulaminu i jego zaakceptowanie.
 5. Specbox może usunąć Konto Użytkownika za 14 dniowym wypowiedzeniem przesłanym na adres poczty elektronicznej Zarejestrowanego Użytkownika wskazany na Koncie Użytkownika. Rezerwacje dokonane przez Zarejestrowanego Użytkownika przed upływem terminu wypowiedzenia pozostają w mocy, chyba że zostaną anulowane przez tego Zarejestrowanego Użytkownika.
 6. Specbox może usunąć Konto Użytkownika, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:
  1. umieszczania przez Zarejestrowanego Użytkownika na swoim Koncie Użytkownika lub udostępnienia za pośrednictwem Serwisu Internetowego treści bezprawnych,
  2. podejmowanie przez Zarejestrowanego Użytkownika działań mających na celu lub skutkujących zawieszeniem lub istotnym zakłóceniem działania Serwisu Internetowego.
  Rezerwacje dokonane przez Zarejestrowanego Użytkownika przed dniem usunięcia Konta Użytkownika pozostają w mocy, chyba że zostaną anulowane przez tego Zarejestrowanego Użytkownika.
 7. Specbox może zamknąć Serwis Internetowy, z zastrzeżeniem, że informacja o zamknięciu Serwisu Internetowego zostanie opublikowana na stronie Serwisu Internetowego oraz przesłana na adresy poczty elektronicznej Zarejestrowanych Użytkowników wskazanych na ich kontach Użytkownika nie później niż na 14 dni przed terminem zamknięcia Serwisu Internetowego. Rezerwacje dokonane przez Użytkowników przed dniem zamknięcia Serwisu Internetowego pozostają w mocy, chyba że zostaną anulowane przez Użytkowników.